حمل و نقل و ارسال هدیه

بسته ها باید حداکثر دو روز پس از تایید پرداخت ارسال شوند. اگر شما روش های دیگری را برای پرداخت انتخاب کنید ممکن است مالیاتی بر آن افزوده شود. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. تعرفه ها بررسی شدند، با در نظر . ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد. بسته ها با تایید خود شما ارسال می شوند ولی ممکن است شکننده باشند.

شما در صورتی که نیاز به ارسال هدیه برای عزیزان خود هستین ما می توانیم با بسته بندی مناسب برای هدیه و مناسب با موضوعیت شما انجام دهیم و هدیه شما را ارسال کنیم و هزینه کمی بابت این قضیه دریافت کنیم و خدمات خوبی را به شما ارائه بدهیم