نحوه برگزیدن ملکه زیبای

نحوه برگزیدن ملکه زیبای

ملکه زیبایی جهان باید حداقل ۱۸ و حداکثر ۲۸ سال (تا زمان اجرای مسابقه) داشته باشند. فردی که متقاضی شرکت در رقابت ملکه زیبایی جهان است نمی‌تواند متاهل یا باردار باشد. آنها حتی نباید در گذشته ازدواج یا نامزدی فسخ شده داشته باشند